Lời nói đầu

Hiện nay, Sở Xây dựng đang dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

  • Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023 sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

  • Thực hiện chương trình khung của Sở Xây dựng năm 2022, ngày 29/9/2022, Sở Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành để khảo sát, xây dựng bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (đơn giá bồi thường năm 2023) thay thế Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, tổ công tác đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các địa phương đồng thời khảo sát thị trường, xem xét, tính toán lại các nội dung của bộ đơn giá, đến nay đã hoàn thành dự thảo bộ đơn giá này (có dự thảo kèm theo). Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và bạn đọc nghiên cứu, góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/12/2022 để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định

  • Thực hiện Văn bản số 6424/UBND-XD1 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc giao góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về phân cấp một số nội dung quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có dự thảo kèm theo) Căn cứ Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng đề nghị các Sở ban ngành, địa phương và người dân nghiên cứu, góp ý để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/11/2022 đến ngày 19/11/2022. Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi về Sở Xây dựng hoặc trực tiếp góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và của Sở.

  • Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 13/5/2021của UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức khảo sát, xác định đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo phương pháp quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Để đảm bảo theo các quy định của pháp luật có liên quan cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, ban ngành, các đơn vị và địa phương xem xét, cho ý kiến vào dự thảo đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng). Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/6/2022, nếu sau thời gian trên, cơ quan đơn vị nào không có văn bản xem như đồng ý với Dự thảo. Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

  • Thực hiện Công văn số 5560/UBND-XD ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và quản lý, phát triển quỹ đất; Công văn số 6014/UBND-XD ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc nguồn vốn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Hiện nay, Sở Xây dựng đã xin ý kiến các đơn vị liên quan, phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, hoàn thành đề cương nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060. Để có cơ sở thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ; Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp huyện phối hợp, chỉ đạo UBND cấp xã nêu trên tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan, tổng hợp cho ý kiến về đề cương Nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009(Có Đề cương nhiệm vụ gửi kèm). Ý kiến của UBND cấp xã, đại diện cộng đồng dân cư, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Hà Tĩnh theo địa chỉ số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh và hệ thống gửi nhận văn bản trước ngày 15/5/2022, để Sở Xây dựng tổng hợp.

  • V/v lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và người dân biết tham gia đóng góp ý kiến lần 03 Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  • V/v lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và người dân biết tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật kiến trúc ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo “Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh”. Để quy định sớm ban hành, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện, kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và bạn đọc góp ý kiến và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (có dự thảo Quyết định gửi kèm theo).

  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1933/UBND-XD ngày 01/4/2021 về việc giao góp ý Dự thảo phân cấp thực hiện một số nội dung Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Sở Xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có dự thảo kèm theo). Sở Xây dựng đề nghị các Sở ban ngành, địa phương nghiên cứu, góp ý để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.843
Online: 45