LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8 h : Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng và tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng Đồng chí Tiến - Giám đốc sở Tại Văn phòng Tỉnh ủy ( xe 090)
7 Chấm điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đồng chí Tình - PGĐ sở Tại huyện Lộc Hà