LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
14h : 30 Họp về xử lí đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn Kỳ anh Đồng chí Hùng - PGĐ sở và phòng KTXD Tại Văn phòng UBND tỉnh ( xe 090)
7 h : 30 Dự hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lí các tình huống về an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đồng chí Thành - PGĐ sở Tại Văn phòng UBND tỉnh ( xe 090)