LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
16h00' Họp Ban cán sự đảng và Ủy ban nhân dân tỉnh Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc Phòng họp tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh (xe 00258 phục vụ).
8h30 Họp điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thị xã Kỳ anh Kính mời các đồng chí Lãnh đạo sở, Trưởng phòng ban, Viện trưởng viện QHKT, phòng QHKT-HT Tại Hội trường tầng II
14h 30 Họp nghe phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Khu Kinh tế Vũng áng (hoãn họp). Đồng chí : Nguyễn Quốc Hà -PGĐ sở Tại UBND tỉnh ( xe 00258 phục vụ )
14h Làm việc với UBND tỉnh Đồng chí : Phạm Văn Tình - PGĐ sở Tại UBND tỉnh ( xe 090 phục vụ )