LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8 h : 30 Họp về xỉ thép POMOSA Đồng chí Hùng - PGĐ sở và phòng KTXD ( xe 090) Tại Công ty TNHH Gang thép POMOSA