Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
15/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
12/2009/NĐ-CP 10/02/2009 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Về quản lý chất lượng công trình
26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Về cấp phép xây dựng
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Quy định về khung giá đất
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
76/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
101/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
°
 Liên kết website
Thống kê: 164.878
Online: 23