• Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

  Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng bao gồm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng,...
 • Phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản

  Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản.
 • Phòng Hạ tầng kỹ thuật

  Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế...
 • Thanh tra

  Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành trong phạm vi nhiệm...
 • Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

  Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, hành nghề hoạt động...
 • Phòng Kiến trúc- Quy hoạch xây dựng

  Tham mưu cho Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.
 • Văn phòng

  Tham mưu giúp Giám đốc điều phối hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo chương trình kế hoạch;...

°
 Liên kết website
Thống kê: 758.539
Online: 19