• Vị trí và Chức năng

    10:53 10/07/2012
    Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực...

°
 Liên kết website
Thống kê: 1.657.556
Online: 40