• Vị trí và Chức năng

    Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh...

°
 Liên kết website
Thống kê: 758.546
Online: 23