Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Trưởng phòng: Hoàng Lê Trang.
Năm sinh: 11/4/1981
Điện thoại: 3.890801 - Di động: 0904444509.
Email: tranque.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng.

1) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển của nghành về lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của phòng;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Chủ trì và phối hợp các phòng xây dựng các văn bản quản lý về hạ tầng kỹ thuật sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với phòng kiến trúc quy hoạch thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng; quản lý và tổ chức thực hiện theo phân cấp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, góp ý kiến thiết kế cơ sở đối với công trình hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp;

- Cung cấp thông tin về xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 653.492
Online: 48