Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, hành nghề hoạt động xây dựng và kế hoạch phát triển ngành.

Trưởng phòng: Trần Hữu Thắng.

Năm sinh: 20/05/1977

Điện thoại: 3.859186 - Di động: 0913.003441.

Email:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật liệu xây dựng.


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng.


Điện thoại: 3.859186 - Di động: 0911.249989.

Email:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
 

1) Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, hành nghề hoạt động xây dựng và kế hoạch phát triển ngành.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và mục tiêu chất lượng hàng năm của phòng;

- Xây dựng hệ thống đơn giá XDCB, đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đơn giá công tác dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; định mức dự toán công việc đặc thù chưa có trong hệ thống đã công bố;

- Xây dựng bản giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc quí để công bố;

- Chủ trì thực hiện công tác tập huấn phổ biến pháp luật về xây dựng; bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng;

- Tham gia xây dựng văn bản về quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan;

- Thực hiện hướng dẫn và cấp các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp phép đấu thầu và giấy chứng nhận đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển ngành và công tác tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, định hướng phát triển và theo dõi, quản lý đối với các đơn vị thuộc ngành, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 653.472
Online: 73