Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng bao gồm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng xây dựng, điều kiện năng lực của các chủ thể trong hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng.

Trưởng phòng: Trần Hữu Phúc.
Năm sinh: 07/9/1961
Điện thoại: 3.856564 - Di động: 0913.544487.
Email: huuphuc.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
Phó Trưởng phòng: Phạm Đức Bằng.
Năm sinh: 10/5/1974.
Điện thoại: 3.856564 - Di động: 0915.039434.
Email: ducbang.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
 
Phó Trưởng phòng: Trần Xuân Thạch
Năm sinh: 20/02/1979
Điện thoại: 3.859186 - Di động: 0902222039
Email: xuanthach.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
 

1) Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng bao gồm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng xây dựng, điều kiện năng lực của các chủ thể trong hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch các nội dung quản lý Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng xây dựng, hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng và vật liệu xây dựng theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình đối với các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm các khâu: Lập và quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề của các cá nhân, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựmg và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản  xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

- Tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng trên địa bàn theo phân công, phân cấp;

- Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS_XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử phạt với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng, tình hình khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo qui định;

- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ về chất lượng CTXD theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 759.592
Online: 14