Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản.

Trưởng phòng: Phan Lê Hùng.
Năm sinh: 22/4/1977.
Điện thoại: 3.859185 - Di động: 0912.287337.
Email: lehung.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng.

1) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản.

2) Nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng các chương trình phát triển nhà ở, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội theo từng giai đoạn trong tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các văn bản pháp luật về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

- Kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản, định giá bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp các phòng ban , đơn vị chuyên môn để thực hiện công việc có liên quan;

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ chuyên môn thuộc trách nhiệm của phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 653.440
Online: 54