Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Sở. Thực hiện nhiệ m vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở.

P. Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Lục.
Năm sinh: 1963.
Điện thoại: 3.859190 - Di động: 0912.476316
Email: vanluc.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỷ sư xây dựng.

1) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Sở. Thực hiện nhiệ m vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên nghành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

+ Thanh tra, kết luận, xữ lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh;

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo Điều 17 Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng:

+ Thực hiện xữ phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

+ Tham mưu thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao;

+ Cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của thanh tra Bộ Xây dựng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

+ Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

+ Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chủ trì thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

- Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng công tác viên thanh tra theo đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 755.339
Online: 12