Tham mưu giúp Giám đốc điều phối hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo chương trình kế hoạch; Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức;

Chánh Văn phòng: Trần Đình Tuế.

Năm sinh: 01/9/1956

Điện thoại: 3.890793 - Di động: 0913.357968.

Email: dinhtue.sxd@hatinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

1) Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc điều phối hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo chương trình kế hoạch; Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức; Điều hành công tác hành chính quản trị, là đầu mối quản lý hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án tổ chức bộ máy bao gồm: Thành lập, sát nhập, giải thể các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Xây dựng tiêu chuẩn, qui trình bổ nhiệm đối với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở; Giám đốc, phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp;

- Lập qui hoạch, kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng lương trước niêm hạn cho cán bộ công chức, viên chức;

- Quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách Nhà nước được phân bổ hàng năm; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thực hiện cơ chế dân chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của Pháp luật; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, tài sản công, văn phòng phẩm theo định mức, chế độ;

- Chủ trì và phối hợp thực hiện công nghệ thông tin, bộ phận giao dịch Một cửa, hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001- 2000, thông báo nội dung kết luận của các cuộc họp, giao ban của Lãnh đạo Sở;

- Tiếp nhận, xữ lý, phân phối đến nơi giải quyết các văn bản đến, kiểm tra thể thức và làm thủ tục ban hành văn bản đi. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật, an ninh, phòng chống cháy nổ, an toàn trật tự, vệ sinh công sở;

- Phục vụ các cuộc Hội nghị, tổng kết, giao ban của Sở, điều hành phương tiện ô tô phục vụ công tác công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 653.408
   Online: 26