- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 21/10/2017.

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 16/10/2017

Quốc Đồng - Văn phòng Sở

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 147.567
Online: 12