Ngày 05/6/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung, theo đó quy định về:

 Điều kiện vôi, đôlômit nung thủ công xuất khẩu

1. Sản phẩm vôi, đôlômit nung xuất khẩu từ các cơ sở sản xuất thủ công giảm dần theo lộ trình xóa bỏ trong Quy hoạch và kế hoạch thực hiện lộ trình do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, đảm bảo sau năm 2020 dừng xuất khẩu vôi, đôlômit nung thủ công.

2. Căn cứ vào cân đối nhu cầu sử dụng vôi, đôlômit nung trong nước và xuất khẩu, ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit đối với các cơ sở sản xuất thủ công.

3. Doanh nghiệp khi xuất khẩu phải nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định để sản xuất vôi, đôlômit nung cho cơ quan Hải quan.

Điều kiện doanh nghiệp thương mại xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Sản phẩm vôi, đôlômit nung khi xuất khẩu phải đảm bảo xuất xứ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này.

Báo cáo của Doanh nghiệp về xuất khẩu vôi và đôlômit nung

1. Doanh nghiệp xuất khẩu vôi và đôlômit nung có trách nhiệm báo cáo các cơ quan liên quan nơi có doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 15/02 và ngày 30/8 hàng năm) hoặc báo cáo đột xuất để phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu.

2. Nội dung báo cáo theo Biểu mẫu 1a, 1b tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2017.

 

- Khắc Hậu

Thông tư số 09/2017/TT-BXD

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 650.837
Online: 33