Thực hiện Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018; Sở Xây dựng ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2018 gồm:

- Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 02/01/2018 về cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2018.

- Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 03/01/2018 tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2018.

- Kế hoạch số 16/KH-SXD ngày 03/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.

- Kế hoạch số 17/KH-SXD ngày 03/01/2018 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai có hiệu quả các Kế hoạch nói trên.

Quốc Đồng - VPS

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 753.037
Online: 17