Ngày 25/12/2017, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Xây dựng tổ chức họp và bình xét thi đua khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017, kết quả được đánh giá theo các quyết định như sau:

- Quyết định số 113/QĐ-SXD ngày 26/12/2017 về công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017.

- Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 26/12/2017 về tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho người lao động Sở Xây dựng năm 2017.

- Quyết định số 116/QĐ-SXD ngày 26/12/2017 về công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân Sở Xây dựng năm 2017.

Quốc Đồng - VPS

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 653.399
Online: 19