Ngày 13/9/2017, Bộ xây dựng có Chỉ thị số 03/CT-BXD và Công văn số 5963/UBND-XD1 ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn kiểm tra số 95/QĐ-SXD ngày 01/11/2017 về việc kiểm tra nội dung đánh giá phòng thí nghiệm chuyên Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và có báo cáo số 2676/BC-SXD ngày 29/12/2017 cụ thể kết quả kiểm tra như sau:

“Ảnh minh họa”

I. Theo Chỉ thị số 03/CT-BXD, để tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo các quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD, Bộ xây dựng yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chính như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện các quy định của Thông tư số 06/2017/TT/BXD. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Xây dựng, những trường hợp vi phạm sẽ thống nhất xử lý theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Thông tư số 06/2017/TT-BXD. Quản lý thông tin trực tuyến các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thông tin đăng nhập như sau: Tên đăng nhập: sxdXXX; mật khẩu đăng nhập lần đầu: 1234567a@ (Trong đó: XXX là tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ví dụ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An thì tên đăng nhập là sxdnghean. Mật khẩu: 1234567a@ hiện tại đang đặt chung cho tất cả các Sở Xây dựng).

3. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, Quản lý chung hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết những vướng mắc và xử lý những vi phạm của các phòng thí nghiệm trong quá trình hoạt động. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD. Phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khi có đơn thư khiếu nại hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý các vi phạm do Sở Xây dựng phát hiện trong quá trình kiểm tra hoạt động các 7/2/2018 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng 2/2 phòng thí nghiệm trên địa bàn. Tổ chức các đợt đánh giá thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Thông tư số 06/2017/TT-BXD… Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây.

II. Kết quả báo cáo của Sở Xây dựng có các điểm chinh như sau:

1. Nhận xét và kết luận

a. Những ưu điểm

Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về công việc làm, nguồn vốn,… nhưng với sự khắc phục khó khăn của các Phòng thí nghiệm trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đó tạo điều kiện thuận lợi cho các Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian, phục vụ thi công, nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình; các thiết bị máy móc đáp ứng tương đối đầy đủ trong thực hiện các chỉ tiêu phép thử được Bộ Xây dựng công nhận; thực hiện việc đầy đủ việc Kiểm định/Hiệu chuẩn Máy móc thiết bị và đa số đang trong thời hạn có hiệu lực; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 trong quá trình thực hiện công tác thí nghiệm từ quy trình khảo sát, lấy mẫu, các sổ sach ghi chép, lưu trữ hồ sơ...; Các cơ sở thực hiện các phép thử đều có trong danh mục được Bộ xây dựng công nhận; Trưởng Phòng thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm được đào tạo đúng ngành nghề và được cấp chứng chỉ phù hợp quy định.

b. Những tồn tại

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại trong quá trình quản lý, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành của các Phòng thí nghiệm cụ thể:

Một số cơ sở cần phải bổ sung một số máy móc thiết bị cho phù hợp phép thử và Hiệu chuẩn một số máy móc, chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 hết hiệu lực theo quy định;

Việc tuân thủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các quy trình lấy mẫu, Phiếu kết quả thí nghiệm, sổ sách ghi chép, lưu mẫu…tập trung vào các điểm như Phiếu kết quả thí nghiệm của các Phòng thí nghiệm hầu như không ghi tên, địa chỉ đơn vị thí nghiệm, tiêu chuẩn và tên thiết bị thí nghiệm, chữ ký xác nhận của TVGS…thể hiện chưa được đầy đủ theo thông tư 06/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên Ngành Xây dựng.

2. Kiến nghị biện pháp xử lý                                                                                                          

a. Đối với Bộ Xây dựng

Đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra xem xét một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nếu không đủ điều kiện hoạt động theo quy định thì có biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động của các phòng thí nghiệm nói trên.

b. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

- Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phòng thí nghiệm chuuyên ngành xây dựng nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, Các chủ đầu tư, đơn vị thi công không ký hợp đồng đối với các đơn vị thí nghiệm không đủ năng lực theo quy định.

c. Sở Xây dựng

Có kế hoạch kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ trong năm đối với các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn.

Công bố các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đáp ứng yêu cầu trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các chủ đầu tư tham khảo và quyết định lựa chọn đơn vị thí nghiệm.

Nguyễn Khánh Trình - Thanh tra Sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 650.835
    Online: 31