Ngày 20/7/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2018 kèm theo Quyết định số 59/QĐ-SXD, bao gồm: Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung theo định mức số 235/QĐ-BXD và định mức số 1264/QĐ-BXD); Phần lắp đặt (bổ sung theo định mức số 236/QĐ-BXD); Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình (theo định mức số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017); Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017). Theo đó, bộ đơn giá này đã sửa đổi, bổ sung mới một số đơn giá trong bộ đơn giá hiện hành của tỉnh và được áp dụng từ ngày 01/8/2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016; Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 của Sở Xây dựng).

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được biết để áp dụng, mọi thông tin xin liên hệ phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng; số đt 091.3294.165 – 0987.27.28.28 để được hướng dẫn và cập nhật bộ đơn giá.

Nguyễn Ngọc Tú - Phòng KT&VLXD.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 758.533
    Online: 18