UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 402/KH-SXD

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở và điều kiện tình hình thực tế của Ngành, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đối với công tác PCTN.

- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều được công khai, minh bạch.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng (công khai, minh bạch, chế độ, định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ, tài sản thu nhập ...). Tăng cường công tác phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác PCTN của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

         - Công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. Các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt đầy đủ các nội dung về PCTN như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án; Luật PCTN năm 2018; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; Thông báo số 225-TB/BCĐTW, ngày 20/01/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN.

- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

        3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan:

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên cập nhật, rà soát, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

- Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang thông tin điên tử của Sở và tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân trên Trang thông tin điện tử và phòng tiếp công dân của Sở, để công dân và tổ chức biết.

 - Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là công khai minh bạch trong giao dịch hành chính, quản lý ngân sách, quản lý về tài nguyên môi trường, tuyển dụng công chức, viên chức; đồng thời, tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo các nội dung được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng.

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về quy chế chi tiêu nội bộ và niêm yết công khai, minh bạch tại cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát các quy định không còn phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với cơ quan, đơn vị mình theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Công khai việc phân bổ ngân sách, mua sắm tài sản, trang thiết bị, tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại; quy định thanh toán công tác phí, việc sử dụng mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, thu nhập tăng thêm, định mức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, nhiên liệu xăng xe ô tô, chi thăm hỏi, ốm đau, chi quà tặng khi cán bộ, công chức cưới, về hưu…

c) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kế hoạchsố 213/KH-UBND ngày 09/7/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

 Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Kế hoạch 483/KH-UBND ngày  14/12/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

e) Minh bạch tài sản, thu nhập:

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập theo đúng thời hạn quy định.

g) Cải cách hành chính:

- Thực hiện tốt Đề án xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động công vụ, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa, một cửa liên thông” để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra, rà soát, phát hiện những bất cập không phù hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế và chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và trong điều hành quản lý công việc nội bộ của Sở.

- Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử về ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm đăng ký và phát hành lịch công tác, giấy mời qua mạng, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang tin điện tử; tăng cường số lượng dịch vụ được cung cấp trực tiếp ở mức độ 3 và 4, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị:

Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và tự kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các dấu hiệu tham nhũng và hành vi vi phạm tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

5. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng:

Tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

Thực hiện tốt quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, có hiệu quả, đạt được mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra.

Thanh tra Sở nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện nội dung về thanh tra việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 170/QĐ-SXD ngày 08/12/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Qua thanh tra phát hiện những trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét, xử lý theo quy định phápluật.

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác PCTN về Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp. Thời gian báo cáo quý I, II, III, IV gửi trước ngày 10 của tháng cuối mỗi quý; báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6; báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 10 tháng 9; báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 10 tháng 12 của năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.408
    Online: 13