UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:  2949/SXD-QLN&VLXD2

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Tĩnh, ngày  27 tháng 9 năm 2021

 

                           

            Kính gửi:  

 • UBND các huyện, thành phố, thị xã;
 • Chủ đầu tư các dự án bất động sản;
 • Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;
 • Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản.

                                                              

Thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có tín hiệu tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, một số nhà đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản; chưa công khai đầy đủ, thông tin về bất động sản. Tại các khu vực quy hoạch dự kiến thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh như: Khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông... xuất hiện hoạt động đầu cơ bất động sản gây “sốt ảo”, có hiện tượng “thổi giá” làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường, đặc biệt là các khu vực ven biển. Bên cạnh đó, có dấu hiệu nhà đầu tư tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; phát tờ rơi thổi phồng để quảng cáo, rao bán khi chưa đầy đủ quy trình, thủ tục và chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho dự án; địa phương kiểm soát việc thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ. Do đó, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng trên địa bàn. Tình trạng này cần được kiểm soát để tránh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và việc thực hiện thu hút các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục tồn tại, hướng đến thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

 - Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; Văn bản số 2323/UBND-NL2 ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc  tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và Văn bản số 1082/SXD-QLN&VLXD2 ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                          

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Web Sở Xây dựng;

- Thanh tra Sở;

- Lưu VT-QLN&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

               

Phạm Văn Tình

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.528
  Online: 46