UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

 Số: 122/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Hà Tĩnh, ngày  26 tháng   10   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

          Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên môn ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm;

          Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

       Căn cứ Hướng dẫn Liên tịch số 03/2010/HDLT-SNV-STC ngày 25/6/2010 giữa Sở Nội vụ - Sở Tài Chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông: Nguyễn Khánh Trình, Thanh tra viên chính - Sở Xây dựng.

Xếp ngạch:  Thanh tra viên chính;  Mã ngạch: 04.024;  Hệ số lương: 4,4;  

Hưởng hệ số phụ cấp thâm niên nghề từ: 9 % lên 10 %.                              

Thời gian hưởng và tính nâng phụ cấp thâm niên nghề lần sau từ ngày 01/11/2021;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Nguyễn Khánh Trình căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.863
    Online: 51