UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/QĐ-SXD

                     Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với Ông Nguyễn Chính Sáng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức quản lý bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Chính Sáng, Đơn vị công tác: Văn phòng Sở.

Xếp ngạch: Nhân viên;             Mã ngạch: 01.005;

Bậc:   12;              Hệ số lương: 4,03;

Hệ số vượt khung: Từ 12% lên 13%;

Tổng hệ số lương và thâm niên vượt khung: :         4,03+0,52= 4,55.

Điều 2. Mức lương mới được hưởng và thời gian tính nâng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ông Nguyễn Chính Sáng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                   

- Nh­ư Điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lưu:VP, CVP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.683
    Online: 49