UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3617/BC-SXD

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả tự đánh giá chấm điểm xác định

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 2233/SNV-CCHC&CCHC    12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện rà soát, đối chiếu các tài liệu kiểm chứng và tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, với tổng số điểm là: 83.05/85. điểm tối đa, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 11/11điểm.

- Lĩnh vực 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 10.5/10.5 điểm.

- Lĩnh vực 3: Cải cách thủ tục hành chính: 13/13 điểm

- Lĩnh vực 4: Cải cách tổ chức bộ máy: 10/10 điểm

- Lĩnh vực 5: Cải cách chế độ công vụ: 14.5/14.5 điểm

- Lĩnh vực 6: Cải cách tài chính công: 9.5/9.5 điểm

- Lĩnh vực 7: Xây dựng, phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử: 14.5/16.5 điểm

 (Có bảng tổng hợp kết quả tự chấm điểm kèm theo)..

Trên đây là báo cáo tự chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Sở Xây dựng gửi báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.530
    Online: 46