UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 3653/BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hà Tĩnh, ngày 29 tháng  11  năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành năm 2021

Thực hiện Văn bản số 7919/UBND ngày 25/11/2021; của UBND tỉnh về việc thực hiện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021; Công văn số 3228/SKHĐT-TH ngày 25/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, Sở Xây dựng đã bám sát và xây dựng chương trình công tác của ngành với những nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Sở đã tham dự đầy đủ đúng thành phần, thời gian và phát biểu, góp ý có chất lượng tại các cuộc họp; đồng thời nghiên túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành để kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo và kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác theo dõi, đôn đốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh được chú trọng, thường xuyên, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ theo khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, trong năm, các nhiệm vụ được giao theo chương trình khung của Tỉnh, Sở đã tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản đúng thời gian, có chất lượng, trọng tâm một số văn bản sau đây:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá VLXD, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBDN tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10/6/2021.

- Sở đang trình UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình ban hành văn bản QPPL.

Ngoài ra, thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Sở, trong thời gian qua đã tham mưu và ban hành hàng trăm văn bản theo lĩnh vực của ngành, kết quả đạt được trong các lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị

Công tác thẩm định, thỏa thuận các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, thiết kê kiến trúc công trình được tăng cường nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện; kiểm soát chặt chẽ hơn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như việc điều chỉnh quy hoạch; và nhất là đẩy mạnh việc tham vấn ý kiến đóng góp của cộng đồng, của các tổ chức, chuyên gia. Do đó, góp phần nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; đặc biệt là quy hoạch xây dựng đô thị, nâng cao chất lượng kiến trúc công trình trên các trục cảnh quan chính các đô thị.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm để phát triển các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án như thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch; cấp phép xây dựng; tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư. Qua đó góp phần xúc tiến đầu tư, đồng hành doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt: 29%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng gần 60%; tỷ lệ quy hoạch chi tiết: Các dự án đầu tư xây dựng triển khai đều lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất); thẩm định đồ án quy hoạch: 24; thẩm định đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch: 12; thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 123; góp ý thẩm định quy hoạch: 03; công tác giới thiệu địa điểm xây dựng: 14; số dự án đã tham gia ý kiến chủ trương đầu tư: 102.

Tham mưu xây dựng dự thảo sửa đổi Quyết định 18,28/QĐ-UBND về quản lý quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, hiện đang trình UBND tỉnh.

2.2. Lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Quy hoạch: Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hiện có 12 nhà máy cấp nước đô thị với tổng công suất 133.100 m3/ngđ. Mức cấp nước bình quân đầu người: 100 (l/người.ngđ). Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch tại đô thị là 82,8%; hệ thống chiếu sáng công cộng ở các đô thị: Tỷ lệ chiếu sáng ở các tuyến đường chính: 100% đô thị có điện chiếu sáng, 30% các tuyến  đường được chiếu sáng.

2.3. Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng

Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường; đặc biệt chú trọng kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu cũng như công bố kịp thời các định mức, đơn giá, chỉ số giá xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công trình, nâng cao tính thuận tiện, hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư, nhất là với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Trong năm, Sở đã thẩm định 149 hồ sơ thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư 1.469,0 tỷ đồng đảm bảo chất lượng và 100% hồ sơ đảm bảo đúng và trước hạn. Qua công tác thẩm định đã kiến nghị các giải pháp thiết kế phù hợp, kiểm soát sự phù hợp định mức đơn giá, khối lượng theo quy định và đã cắt giảm chi phí trong xây dựng 1,04% so với dự toán trình; Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng 119 công trình; cấp mới, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 353 tổ chức; cấp mới chứng chỉ hành nghề cho 226 cá nhân.

Phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra thực tế 50 công trình xây dựng để tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật cho 5 huyện (Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh).

- Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện kịp thời theo các quy định hiện hành; trình và được UBND tỉnh công bố Đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2021; thực hiện công bố Chỉ số giá xây dựng quý I, II, III/2021; tham mưu ban hành công bố giá VLXD tháng 9/2021;  thành lập tổ thực hiện đơn giá bồi thường năm 2022; Lập và phê duyệt đề cương các nội dung về xây dựng lại đơn giá nhân công, đơn giá ca máy, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng cho năm 2022 trình UVND tỉnh cấp kinh phí; hiện nay đang triển khai lập đơn giá dịch vụ công ích đô thị thay thế quyết định 2650/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 củaUBND tỉnh.

Ngoài ra, tham mưu một số đoàn liên ngành về thẩm định giá nhà nước, giải phóng mặt bằng của tỉnh…

2.4. Lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

- Thực hiện cấp phép xây dựng cho 41 công trình xây dựng.

- Tham mưu UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, nhà ở Sông Đông; Khu dân cư Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên; khu dân cư tại khu đất Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (cũ), huyện Đức Thọ, Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự …).

- Ban hành các văn bản gửi các tổ chức đơn vị liên quan để việc kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người tham gia giao dịch bất động sản được đảm bảo.

- Về triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Hàm Nghi thuộc các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh và các xã Thạch Tân, Thạch Đài, huyện Thạch Hà: Hiện nay đang gửi lấy ý kiến về hồ sơ mời thầu.

- Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Hiện nay đang làm việc với đơn vị tư vấn để điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 đảm bảo tính khả thi trong thực hiện và phù hợp với các quy định hiện hành, chuẩn bị trình UBND tỉnh ban hành, hiện đã lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương 2 lần.

- Thực hiện thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự.

- Tham gia góp ý kiến về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư, danh mục dự án đầu tư của các dự án đầu tư phát triển nhà ở.

- Trong năm 2021 đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ xây dựng cho 34 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế của từng địa phương và đôn đốc các địa phương hoàn thành việc xây dựng trước mùa mưa bão.

2.5. Công tác thanh tra xây dựng

- Đã triển khai 44 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (03 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 40 cuộc kiểm tra thường xuyên). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 tổ chức với tổng số tiền 403 triệu đồng, đã thu 403 triệu đồng; đã ban hành 02 kết luận thanh tra, qua công tác thanh tra cắt giảm tổng số tiền 4.244 triệu; tiếp nhận 05 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh; trong đó 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và đã chuyển đơn; 01 đơn nặc danh không giải quyết.

Ngoài ra, trong năm thực hiện 02 cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và cử cán bộ tham gia 19 Đoàn kiểm tra liên ngành.

2.6. Công tác quản lý vật liệu xây dựng

- Công tác quản lý vật liệu xây dựng được triển khai đồng bộ, từ khâu giai
đoạn tham gia ý kiến thăm dò khai thác đến giai đoạn quy hoạch vật liệu xây dựng
quá trình khai thác và đưa vào sử dụng trên công trường. Góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng quy định, quy hoạch, phù hợp với nhu cầu thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tham mưu thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng, từ việc triển khai các quyết định của Trung ương, đến lập quy hoạch, thẩm định các dự án đầu tư, tổ  chức công bố hợp quy, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Tham mưu UBND tỉnh về một số nội dung trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường; tham gia thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

- Xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển vật liệu xây dựng địa phương thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án đầu tư khai thác thác Mỏ đất san lấp Rú Ná, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ; Mỏ đất san lấp Rú Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê; mỏ đất san lấp Phú Lộc 3; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

- Tham gia hội đồng thẩm định về lĩnh vực khoáng sản.

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng; Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt hệ thống điểm tập kết, kinh doanh cát trên đia bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định điểm tập kết, kinh doanh cát trên đia bàn tỉnh

- Xây dựng đề cương nhiệm vụ và lập đề án phát triển vật liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.7. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và các công tác khác

Sở đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính. Trong năm đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính: rà soát, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện; Duy trì tốt hoạt động tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; sau khi được UBND tỉnh công bố đã được niêm yết công khai, đăng tải đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tất cả các TTHC có phát sinh hồ sơ đều được giải quyết thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Đến nay (số liệu tính từ 01/01/2021 đến 30/11/2021) tổng số hồ sơ tiếp nhận 1624, trong đó: đã giải quyết trước và đúng hạn: 1523 hồ sơ, đang giải quyết 101 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

- Áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo đúng quy chế của Sở và văn bản quy định của UBND tỉnh. Trong năm, Sở đã cử tổng 08 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp;  04 CC,VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 02 VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 01 CC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính; 02 CC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

- Tham mưu làm quy trình Chủ trương và đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở; Làm quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc, HTKT và PTĐT; bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện QHKTXD và Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLCTXD.

- Thực hiện rà soát xây dựng phương án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở phân nhóm vị trí việc làm.

 - Tiếp nhận và bố trí công tác cho 01 công chức thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; làm thủ tục nghỉ hưu 01 công chức.

- Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, lập phương án, dự toán kinh phí sửa chữa thang máy, bàn ghế hội trường, giá kho lưu trữ.

2.8. Về thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh giao.

Trong năm (số liệu từ ngày 01/01/2021 đến 25/11/2021) tổng số văn bản được giao 397 nhiệm vụ, đã hoàn thành trước và đúng hạn 385 nhiệm vụ, còn lại  12 nhiệm vụ chưa đến hạn, không có văn bản nào chậm hoặc quá hạn.

  II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương, cùng với sự phấn đấu, nổ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, Ngành xây dựng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công. Các chương trình trọng tâm, các đề án đã được triển khai thực hiện nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cho cả năm 2021 và tạo tiền đề cho năm tiếp theo.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh và của Sở Xây dựng như: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, thanh tra xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; phối hợp triển khai các chương trình, chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác quản lý vật liệu xây dựng, cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế là:

- Một số nhiệm vụ theo chương trình khung chưa đảm bảo tiến độ theo câu cầu (do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 và chưa được bố trí kinh phí để thực hiện)

- Đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng (còn thiếu 04/39 biên chế) trong khi đó khối lượng công việc và phạm vi quản lý ngày càng mở rộng.

- Phải tập trung vào việc giải quyết các công việc cụ thể, mang tính sự vụ nên việc tham mưu, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực của Sở kết quả còn hạn chế.

- Phối hợp giữa sở với các ngành khác và cấp huyện chưa thường xuyên và hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và chế độ báo cáo đối với từng đồng chí trong Lãnh đạo Sở về thực hiện nhiêm vụ được phân công.

2. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

3. Xây dựng chương trình triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, với những nội dung trọng tâm sau:

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính. Duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;  

- Xây dựng Kế hoạch và tham mưu chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho doanh nghiệp, cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức, người lao động. theo kết quả công việc gắn với công tác thi đua khen thưởng.

3.2. Công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình:

- Xây dựng các bộ đơn giá xây dựng công trình, dịch vụ công ích theo các định mức, lương mới của Bộ Xây dựng ban hành; Bộ đơn giá bồi thường GPMB năm 2022.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất lượng dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án, giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chất lượng công trình, an toàn và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Xây dựng và tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của sở.

- Tiếp tục công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng theo quy định, đảm bảo có chất lượng và kịp thời, tiết kiệm chi phí, kiến nghị các giải pháp thiết kế và áp dụng định mức đơn giá phù hợp.

- Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng của các phòng quản lý đô thị, phòng Kinh tế Hạ tầng cấp huyện, Khu kinh tế tỉnh; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

3.3. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

         - Tổ chức triển khai và thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030. Kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển đô thị, lập chương trình phát triển từng đô thị và đề xuất các khu vực phát triển đô thị.

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

         - Triển khai thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Kiểm tra, đánh giá hệ thống thoát nước của các đô thị trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, phối hợp UBND cấp huyện đưa ra các giải pháp hiệu quả giảm ngập úng cục bộ

- Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch cấp thoát nước theo đề án được phê duyệt.

- Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin về quy hoạch xây dựng để hướng tới phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đảm bảo tốt công tác quản lý của ngành.

3.4. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản, hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, đánh giá, kiểm định, lập và phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

          - Tiếp tục xây dựng và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng theo đúng quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Tổ chức điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và tiếp tục triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Hàm Nghi thuộc các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh và các xã Thạch Tân, Thạch Đài, huyện Thạch Hà,...

3.5. Công tác quản lý vật liệu xây dựng

- Tăng cường quản lý về chất lượng vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào tại các công trình xây dựng. Triển khai phát lập triển khai thực hiện kế hoạch, phương án, đề án Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Tiếp tục triển khai sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/TC-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trình phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất VLXD thực hiện công bố hợp quy sản phẩm.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó tập trung các loại VLXD chủ yếu như cát, đá, gạch xây dựng không nung.

3.6. Công tác thanh, kiểm tra

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng; nhà ở; quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

3.7. Đối với các đơn vị sự nghiệp

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp nâng cao sức cạnh tranh; kiện toàn, tổ chức bộ máy nhân sự; xây dựng ổn định đơn vị tự chủ về tài chính và tiến tới phát triển bền vững.

- Tăng cường tính tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo hạch toán kinh tế, lấy thu bù chi, có tích lũy để phát triển, tăng cường hợp đồng dịch vụ với Sở trong công tác quản lý nhà nước.

4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Sở Xây dựng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.657.421
    Online: 40