UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 30/SXD-TTS

V/v tăng cường công tác quản lý

quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng

 trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

          Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

 

 

 

 

 

                      Kính gửi:   

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

          Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo và từng bước đi vào nề nếp, trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng như ý thức của người dân có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội; nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn và góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của tỉnh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua theo dõi báo cáo hàng quý của các đơn vị, địa phương theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như qua công tác thanh tra, kiểm tra nhận thấy công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt; đặc biệt đã có những hộ gia đình, cá nhân tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng công trình chờ đền bù GPMB trong vùng đã có quy hoạch chung,..; một số nơi, chính quyền địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, còn nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến đến môi trường đầu tư, không gian kiến trúc cảnh quan và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

          Nguyên nhân của những hạn chế trên là do kinh phí bố trí cho công tác lập quy hoạch còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu ổn định, phải điều chỉnh cục bộ; nhiều khu vực quy hoạch thiếu tính hợp lý, nhưng chậm được rà soát điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền, cơ quan chuyên môn chưa sâu sát; qua nắm bắt, theo dõi hầu hết sau khi cấp phép UBND cấp huyện chưa chú trọng công tác hậu kiểm; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương còn mỏng, ý thức trách nhiệm chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về xây dựng chưa thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa một số ngành và các cấp chính quyền địa phương chưa tốt dẫn tới các dự án triển khai chậm tiến độ, quy hoạch chậm thực hiện, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để xử lý, hoặc đề xuất giải pháp khắc phục chưa quyết liệt, kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm, có lúc còn lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo để cố tình vi phạm.

          Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên đây, nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tiếp tục quán triệt để xác định rõ thẩm quyền, vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng của chính quyền các cấp theo quy định:

          - Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xây dựng năm 2014 và sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

          - Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 7841/UBND-XD1 ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 300/UBND-XD ngày 15/01/2020 và số 328/UBND-XD 18/01/2021 về việc  tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 4473/UBND-XD ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, phát triển quỹ đất hai bên quốc lộ, đường tỉnh và Văn bản số 7721/UBND-NL ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, chủ đầu tư biết và thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch và các văn bản nêu trên, với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

          2. UBND các huyện, thành phố, thị xã

          - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở… đáp ứng nhu cầu của địa phương.

          Tổ chức thực hiện việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện.

          - Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn. Thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tăng cường việc kiểm tra trách nhiệm đối với phòng Kinh tế hạ tầng, phòng quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự xây dựng, cơ quan có chức năng kiểm tra trật tự xây dựng cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

          - Kiểm tra, rà soát, thống kê tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại, xem xét, xử lý theo đúng quy định. Công bố, công khai danh sách xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có vi phạm về trật tự xây dựng trên trang Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

          - Tổ chức thực hiện và chỉ đạo triển khai đầy đủ, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền bảo đảm tất cả (100%) công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn phải được kiểm tra, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay từ đầu, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật; tránh trường hợp khi vi phạm với quy mô lớn, khó giải quyết thì mới báo cáo và đùn đẩy sự việc lên cấp trên.

          Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật nếu để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý hoặc xử lý không kịp thời dứt điểm, để tái diễn hành vi vi phạm.

          3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

          - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan trong khu kinh tế, khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

          - Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định.

          Trên đây là một số nội dung trọng tâm nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp và thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo bằng văn bản gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                      - Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Cổng thông tin điện tử Sở;

- Lưu: VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

                         

Trần Xuân Tiến

                                                                                   

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.566
    Online: 38