UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/QĐ-SXD

Hà Tĩnh, ngày  28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với Ông Tôn Thế Mạo

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 05/HĐLĐ ngày 25/10/2017 được ký kết giữa Sở Xây dựng và Ông Tôn Thế Mạo;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với Ông Tôn Thế Mạo, Nhân viên Hợp đồng 68, Văn phòng Sở.

Từ bậc: 7.             Hệ số: 3,13.

Lên bậc: 8.            Hệ số: 3,31.

Điều 2. Mức lương mới được hưởng và thời gian tính nâng lương thường xuyên lần sau kể từ ngày 01/02/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Ông Tôn Thế Mạo căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                     

- Nh­ư Điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu:VP.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Xuân Tiến

                                                                                 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.750
    Online: 25