UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1426/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Công văn số 335/SNV-CCHC& VTLT ngày 04/3/2022 về việc hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2022. Sở Xây dựng (viết tắt là Sở) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC)

- Trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã ban hành các Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 17/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 691/KH-SXD ngày 29/3/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 148/KH-SXD ngày 17/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 239/KH-SXD ngày 26/01/2022 kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Quyết định số 45/KH-SXD ngày 29/3/2022 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; Kế hoạch số 275/KH-SXD ngày 10/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Kế hoạch số 3199/KH-SXD  ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về việc ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 trong hoạt động cơ quan Sở; Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 28/01/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Kế hoạch số 289/KH-SXD ngày 11/02/2022 của Sở về việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2022; Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch CCHC năm của đơn vị và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Sở giao, định kỳ hành tháng, quý tổ chức họp giao ban toàn cơ quan, chú trọng công tác CCHC và coi đó là một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; yêu cầu các đơn vị gắn công tác thi đua với nhiệm vụ cải cách hành chính, là tiêu chí để đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

- Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; quan tâm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; các TTHC đều được tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; duy trì ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống ISO vào quá trình giải quyết công việc. Các nội dung đều được thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

2. Về tổ chức, chỉ đạo điều hành CCHC

- Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, của Sở về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức thông qua hệ thống hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử của tỉnh…kết hợp lồng ghép với buổi giao ban định kỳ của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Sở đã ban hành Công văn số 70/SXD-VP ngày 10/01/2022 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục cải thiện chỉ số CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính; công văn số 170/SXD-VP ngày 17/01/2022 về kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022; công văn 1975/SXD-VP ngày 09/5/2022 về tăng cường công tác họp giao ban trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá công tác CCHC trong kỳ họp giao ban của đơn vị, nhằm đảm bảo triển khai đạt kết quả tốt.

- Đưa nhiệm vụ CCHC vào nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đơn vị.

3. Về kiểm tra công tác CCHC

- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất hàng năm theo quy định: Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 28/01/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022.

Sở dự kiến Quý III năm 2022 sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 43/STTTT-TTBCXD ngày 12/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Ngày 17/01/2022, Sở đã ban hành kế hoạch số 148/KH-SXD về công tác tuyên truyền CCHC năm 2022.

- Kết quả thực hiện kế hoạch: Việc tuyên truyền triển khai công tác CCHC của Sở được thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đăng thông tin điện tử; gửi qua hệ thống quản lý văn bản; hệ điều hành đến các đơn vị và hiện đang triển khai thực hiện.    

- Tính từ đầu năm đến nay, Sở đã đăng tải 49 tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng.

- Hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Đặc biệt là công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và chỉ số giá xây dựng công trình được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của Sở khi lãnh đạo Sở ký ban hành.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Về cải cách thể chế

Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trong kỳ Sở Xây dựng đã xây dựng các văn bản để trình UBND tỉnh theo chương trình công tác năm và đã ban hành các văn bản cụ thể như sau:

- Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.

- Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện dự thảo quyết định thay thế quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để trình UBND tỉnh ban hành theo quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2020.

- Về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030: Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 18/2/2022, Sở Xây dựng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh tại Quyết định số 67/QĐ-SXD ngày 11/5/2022. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Trong kỳ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

- Ban hành Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 27/02/2022 về việc ban hành công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Thực hiện Văn bản số 2050/UBND-TH1 ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công, trong đó yêu cầu Sở Xây dựng tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phê duyệt quy hoạch,…của các dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu theo quy định; theo đó, ngày 05/5/2022, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1032/SXD-VP về việc đề nghị đội ngũ CB,CC Sở tăng cường nâng cao hoạt động công vụ nhằm giảm thời gian thẩm định các dự án và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục, cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

- Tiếp tục rà soát Bộ TTHC của Sở đang áp dụng để xem xét, đề xuất, kiến nghị việc cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, đặc biệt là các thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng có thành phần hồ sơ dễ thực hiện, thời gian giải quyết ngắn.

2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập
nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; công bố công khai hướng dẫn quy định thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Bố trí đủ cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức.               - Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau, như: thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu cầu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết công việc thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong quý (số liệu từ 15/12/2021 đến 14/6/2022): 775 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định: 604 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ: 0 hồ sơ; còn lại 151hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trả chậm.           3. Về cải cách tổ chức bộ máy

Công tác cải cách tổ chức bộ máy được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình phát triển chung của ngành. Việc thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức của cơ quan, đơn vị: theo quy định tại Khoản 7 Điều 1, Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đó, chức năng quản lý chất thải rắn không thuộc chức năng của Sở Xây dựng, tuy nhiên, Bộ Xây dựng chưa có thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, vì vậy Sở chưa có căn cứ để sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2022: Tổng số biên chế công chức được giao là 41 biên chế 1, có mặt 35 biên chế (trong đó có 02 HĐ68); số biên chế viên chức được giao 29 người, có mặt 20 người. Số biên chế công chức chưa thực hiện 6 người; số viên chức chưa thực hiện 9 người. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức để đảm bảo sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao góp phần tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng nhằm thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ của ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 17/02/2022 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở Xây dựng; Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 17/02/2022 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở.

 - Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan được quan tâm thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 17/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Xây dựng năm 2022; Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 15/12/2021 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

4. Về cải cách chế độ công vụ

- Thực hiện rà soát xây dựng phương án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở phân nhóm vị trí việc làm.

- Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo đúng quy chế của Sở và văn bản quy định của UBND tỉnh. Trong kỳ đã cử 02 công chức nào tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 03 công chức tham gia lớp lãnh đạo cấp phòng; 03 lãnh đạo phòng tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3.

- Thực hiện nâng lương trước hạn cho 04 công chức, thâm niên nghề 01 công chức, nâng lương thường xuyên 04 công chức; tham mưu, đề nghị Sở Nội vụ trình nâng bậc lương trước thời 02 công chức theo phân cấp quản lý, 01 công chức hưởng thâm niên vượt khung; tham mưu thực hiện quy trình đề nghị Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan: Công chức, viên chức và người lao động của Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc đã được ban hành, chú trọng nêu cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của công chức lãnh đạo; phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ gây nhũng nhiễu, phiên hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Trong đó, 5 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Về cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách tại đơn vị: Căn cứ Luật Ngân sách và các quy định của tỉnh về quản lý tài chính công, Sở Xây dựng thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: không có dự án nào.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Trong kỳ, Sở Xây dựng không có các cuộc thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách. Đối với 01 cuộc kiểm toán chuyên đề định mức đơn giá dịch vụ công ích, Sở đã phối hợp làm việc với đoàn theo yêu cầu.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Ngày 17/02/2022 Sở đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SXD về việc ban hành quy chế chi tiêu nội. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện đúng theo quy chế của Sở và thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 60/2021/CĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vịtrực thuộc Sở.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3199/KH-SXD  ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về việc ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 trong hoạt động cơ quan Sở.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử và các hệ thống gửi nhận văn bản, văn bản chỉ đạo điều hành… trong giải quyết công việc theo đúng luồng văn bản đi, đến; chỉ đạo, khuyến khích công chức, viên chức tích cực sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi và giải quyết công việc; thường xuyên sử dụng chữ ký số khi phát hành văn bản đi;

- Duy trì tốt việc sử dụng hộp thư điện tử; trang website của Sở Xây dựng và ứng dụng các phần mềm gửi nhận văn bản, một cửa liên thông, phần mềm hồ sơ công việc và dịch vụ công trực tuyến…Cổng thông tin điện tử của Sở duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; Tổ biên tập Trang thông tin điện tự của Sở thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin hoạt động của ngành kịp thời, tương đối đầy đủ.

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp: Hiện tại Sở Xây dựng có 39 TTHC, trong đó: 25 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hệ thống báo cáo các bộ, ngành, địa phương và hệ thống báo cáo Chính phủ được khai thác hiệu quả đúng mục đích.

- Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở đã đăng ký thí điểm việc tiếp nhận, trả kết quả qua bưu chính, hiện đang làm việc để thực hiện việc chuyển giao công việc.

6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

Tiếp tục duy trì việc áp dụng ISO vào hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Sở Xây dựng đã ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng của Sở năm 2022 theo đúng quy định  và ban hành Kế hoạch số 289/KH-SXD ngày 11/02/2022 của Sở về việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2022.

7. Cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2021.

(có Phụ lục báo cáo kết quả khắc phục gửi kèm báo cáo này.)   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng đã được các phòng và đơn vị trực thuộc Sở chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được duy trì niêm yết theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng ứng dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả.               

2. Tồn tại, hạn chế

- Do đặc thù về lĩnh vực hoạt động ngành xây dựng (hồ sơ, thủ tục quy định chi tiết nhiều bản vẽ kèm theo) nên số lượng hồ sơ phát sinh thuộc lĩnh vực được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 rất hạn chế (chỉ phát sinh hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đơn giản như cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức), nhất là trong các thủ tục hành chính như cấp phép xây dựng, thẩm định xây dựng, quy hoạch các loại nên hầu như các thủ tục phức tạp này không phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Lý do: tâm lý và thói quen của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thường trực tiếp đến bộ phận giao dịch của Trung tâm hành chính công tỉnh để nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể trong thủ tục thành phần hồ sơ.

- Việc triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, Nghị định 120/NĐ-CP vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng chuyên ngành nên tiến độ triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.

- Biên chế được giao cho Sở còn thiếu 06 biên chế công chức (hiện có 33/39 công chức) nên trong việc thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

- Bộ máy lãnh đạo Sở chưa được kiện toàn (đồng chí Giám đốc Sở vừa nghỉ hưu từ ngày 01/5/2022, hiện tại có 01 đồng chí phó Giám đốc Sở phụ trách và 01 phó Giám đốc Sở) nên trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn, trong một số trường hợp việc thực hiện các quy trình (luân chuyển, điều động, chuyển đổi, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền) theo chỉ đạo của cấp trên đôi lúc còn có sự lúng túng.

- Việc mới kiện toàn bộ máy cấp phòng nên trong việc sắp xếp dôi dư cấp phó theo Nghị định 170/2020/NĐ-CP đôi lúc còn khó khăn.

- Việc chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về công tác tổ chức, cán bộ nên trong quá trình thực hiện các quy trình cấp trên, nhất là các quy định mới đòi hỏi cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, do vậy có phần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Do không bố trí được cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên trong việc vận hành, quản lý công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác quản trị CNTN gặp khó khăn, hiện Sở đang phải sử dụng hợp đồng 68 để hỗ trợ, giúp việc trong công tác này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022.

2. Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Trung tâm hành chính công.

3. Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 4. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao.                 5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Sở phụ trách.

6. Tích cực tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để đề nghị cấp có thẩm quyền kiện toàn bộ máy lãnh đạo Sở; quyết định việc sắp xếp bố trí nhân sự đảm bảo theo quy định của nhà nước.

7. Tích cực phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất tuyển dụng cán bộ, công chức, từ đó sắp xếp, bố trí việc làm đảm bảo theo quy định.

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới của Sở Xây dựng./.  

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Các sở: Nội vụ, KH&CN, TT&TT;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT.   

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.657.614
    Online: 53