UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/QĐ-SXD

                     Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Lê Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng;

Xếp ngạch: Chuyên viên;                  Mã ngạch: 01.003;

Bậc:   9;                                             Hệ số lương: 4,98;

Hưởng hệ số thâm niên vượt khung: 8% = 0,398

Tổng hệ số lương và thâm niên vượt khung: 4,98+ 0,398 = 5,378.

Điều 2. Mức lương mới được hưởng và thời gian tính nâng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau kể từ ngày 01/9/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và bà Lê Thị Hiền căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                   

- Nh­ư Điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lưu:VP, CVP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.662
    Online: 49