UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2633/SXD-QLHĐXD

V/v tăng cường công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên

địa bàn tỉnh

             Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm  2022

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Các Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành, khu vực;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các chủ đầu tư - Ban QLDA và các cơ sở khai thác, sản      xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

         

 

Trong thời gian vừa qua, tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng (VLXD) có nhiều biến động tăng, giảm thất thường gây khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án. Để khắc phục nội dung trên Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về giá, cụ thể như sau: Văn bản số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022 của Chính phủ, Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 18/7/2022 của Chính phủ, Văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 4182/UBND-TH ngày 1/8/2022 của UBND tỉnh. Để thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý giá VLXD. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Trong quá trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình, cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát định mức, đơn giá, áp giá VLXD đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành,

- Cung cấp thông tin về giá VLXD khi có biến động lớn gửi về Sở Xây dựng để phục vụ cho công tác công bố giá.

2. Đối với các Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành, khu vực; các chủ đầu tư - Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh:

- Trong quá trình tổ chức lập thiết kế, dự toán cần chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn thiết kế trong việc điều tra, khảo sát cụ thể các loại VLXD cần sử dụng cho công trình và có phương án lựa chọn: Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chủng loại vật liệu, khả năng cung - cầu, chất lượng vật liệu và mức giá phù hợp với giá thị trường để áp dụng cho phù hợp quy định.

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt thị trường để có giải pháp xử lý kịp thời khi giá VLXD có biến động lớn, tổng hợp số liệu, thông tin gửi Sở Xây dựng để xem xét công bố theo quy định.

3. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Yêu cầu các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD tại địa phương thực hiện việc kê khai giá, niêm yết giá, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, ổn định thị trường, nâng cao quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức người tiêu dùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

- Thường xuyên khảo sát, điều tra, thống kế, dự báo, điều phối các nguồn VLXD, đảm bảo cân đối khả năng cung - cầu, đáp ứng đủ nhu cầu về VLXD phục vụ cho các dự án trên địa bàn.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương trong việc thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, hóa đơn, chứng từ kế toán; kịp thời chấn chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý khảo sát giá VLXD trên địa bàn, đảm bảo sát với giá thị trường, tổng hợp cung cấp thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng, quý để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

4. Các cơ sở khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh:

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý giá, hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định;

 - Kê khai giá, niêm yết giá tại đơn vị và trên các trang thông tin đại chúng, không được lợi dụng các trường hợp thiếu hụt nguồn cung, lợi dụng khả năng cung - cầu để găm hàng, đầu cơ, tăng giá, thao túng thị trường để trục lợi.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý cung cấp thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng, quý để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.                                                                                                                                                                                                                                 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên quan tâm, triển khai thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.480
    Online: 20