Thực hiện Văn bản số 6424/UBND-XD1 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc giao góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về phân cấp một số nội dung quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có dự thảo kèm theo) Căn cứ Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng đề nghị các Sở ban ngành, địa phương và người dân nghiên cứu, góp ý để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/11/2022 đến ngày 19/11/2022. Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi về Sở Xây dựng hoặc trực tiếp góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và của Sở.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.555
    Online: 40