UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3186/SXD-QLHĐXD

V/v lấy ý kiến góp ý Bộ Đơn giá bồi thường, GPMB năm 2023.

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

                                            

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

Thực hiện chương trình khung của Sở Xây dựng năm 2022, ngày 29/9/2022, Sở Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành để khảo sát, xây dựng bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (đơn giá bồi thường năm 2023) thay thế Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, tổ công tác đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các địa phương đồng thời khảo sát thị trường, xem xét, tính toán lại các nội dung của bộ đơn giá, đến nay đã hoàn thành dự thảo bộ đơn giá này (có dự thảo kèm theo). Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh như sau:

1. Dự thảo đơn giá bồi thường năm 2022 cơ bản dựa trên kết cấu và nền tảng của bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh. Ngoài ra, có bổ sung thêm một số hạng mục đơn giá qua thực tế có xuất hiện tại các địa phương trong công tác bồi thường, GPMB thời gian vừa qua (bồi thường, di dời hệ thống điện mặt trời áp mái, bổ sung điều chỉnh quy cách, chiết tính đơn giá một số loại nhà dân dụng. Về đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc có điều chỉnh tăng bình quân 3-5% theo chỉ số giá xây dựng bình quân năm 2022, cá biệt có một số hạng mục điều chỉnh nhiều hơn hoặc ít hơn nhằm phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường thời điểm hiện tại cũng như kiến nghị của các địa phương; Về đơn giá các loại cây cối hoa màu... có bổ sung giá cây dâu tằm, hỗ trợ di chuyển vườm ươm cây ăn quả, điều chỉnh giá và quy cách của một số loại cây ăn quả, cây trồng hàng năm, cây nguyên liệu để thuận tiện trong quá trình kiểm đếm, áp giá; Về đơn giá nuôi trồng thủy hải sản có sửa đổi bổ sung quy cách, điều chỉnh đơn giá một số loại như tôm, cá, cua... theo hình thức nuôi để phù hợp với thực tế.

2. Về phần thuyết minh, nội dung đơn giá, quy định áp dụng:

a) Đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc: Dự thảo có bổ sung trường hợp điều chỉnh đơn giá cho phần nhà công nghiệp khi chiều sâu móng vượt quá quy cách tiêu chuẩn trong bộ đơn giá.

b) Đối với đơn giá tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ và các loại tài sản khác: Kế thừa Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn thêm về cách xác định đơn giá của các loại máy móc thiết bị không có trong đơn giá.

c) Đối với đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản: Kế thừa Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh.

- Đơn giá một số cây ăn quả, hoa màu điều chỉnh tăng lên theo giá trị thực tế của các loại cây trồng; Sửa đổi, bổ sung quy cách và đơn giá tương ứng một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phổ biến theo chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn cách xác định kích thước cây khi kiểm đếm để phù hợp với quy cách trong đơn giá.

 Trên đây là báo cáo một số nội dung chính của Dự thảo đơn giá bồi thường năm 2023. Đề nghị UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và địa phương nghiên cứu, góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/12/2022 để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (để b/c);

- Lưu: VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.478
    Online: 18