Lời nói đầu

Hiện nay, Sở Xây dựng đang dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

  • Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 13/5/2021của UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức khảo sát, xác định đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo phương pháp quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Để đảm bảo theo các quy định của pháp luật có liên quan cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, ban ngành, các đơn vị và địa phương xem xét, cho ý kiến vào dự thảo đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng). Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/6/2022, nếu sau thời gian trên, cơ quan đơn vị nào không có văn bản xem như đồng ý với Dự thảo. Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

  • Thực hiện Công văn số 5560/UBND-XD ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và quản lý, phát triển quỹ đất; Công văn số 6014/UBND-XD ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc nguồn vốn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Hiện nay, Sở Xây dựng đã xin ý kiến các đơn vị liên quan, phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, hoàn thành đề cương nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060. Để có cơ sở thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ; Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp huyện phối hợp, chỉ đạo UBND cấp xã nêu trên tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan, tổng hợp cho ý kiến về đề cương Nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009(Có Đề cương nhiệm vụ gửi kèm). Ý kiến của UBND cấp xã, đại diện cộng đồng dân cư, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Hà Tĩnh theo địa chỉ số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh và hệ thống gửi nhận văn bản trước ngày 15/5/2022, để Sở Xây dựng tổng hợp.

  • V/v lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và người dân biết tham gia đóng góp ý kiến lần 03 Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  • V/v lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và người dân biết tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật kiến trúc ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo “Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh”. Để quy định sớm ban hành, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện, kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và bạn đọc góp ý kiến và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (có dự thảo Quyết định gửi kèm theo).

  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1933/UBND-XD ngày 01/4/2021 về việc giao góp ý Dự thảo phân cấp thực hiện một số nội dung Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Sở Xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có dự thảo kèm theo). Sở Xây dựng đề nghị các Sở ban ngành, địa phương nghiên cứu, góp ý để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

  • Thực hiện Công văn 7296/UBND-XD1 ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đề nghị các cơ quan đơn vị nói trên nghiên cứu kỹ kỹ, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có dự thảo kèm theo), gửi về Sở Xây dựng trong ngày 04/11/2020 để tổng hợp góp ý Bộ Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh đúng thời hạn./.

  • Thực hiện Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Sở Xây dựng đã xin ý kiến góp ý 02 lần của các sở, ban, ngành địa phương có liên quan và hoàn thiện dự thảo “Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; chuẩn bị trình Sở Tư pháp thẩm định. Mặt khác, ngày 19/6/2020 UBND tỉnh có Văn bản số 3926/UBND-XD trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các nghiên cứu, tham mưu quy định về bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã dự thảo nội dung và lồng ghép vào “Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; cụ thể: tại chương IV và Điều 67 của dự thảo Quy định này. Căn cứ Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị nêu trên tham gia góp ý kiến nội dung quy định về bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án khu đô thị, khu nhà ở tại Chương IV và Điều 67 dự thảo Quy định (gửi đính kèm). Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12/7/2020 để Sở tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

°
 Liên kết website
Thống kê: 1.356.458
Online: 45