LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h 30 Làm việc với Thị xã Kỳ anh về giải quyết các tồn đọng Đồng chí Hà - PGĐ sở Tại UBND Thị xã Kỳ anh ( xe 090 phục vụ)