LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h00' Họp chuyên đề (lần thứ 13) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở. Hội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh (xe 00258 phục vụ).
7h30' Họp Kết luận Thanh tra số 433/KL-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh (hoãn họp). Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở và Đ/c Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở. Trụ sở UBND tỉnh (xe 00258 phục vụ).
7h30' Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023 Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở. Hội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh (xe 00258 phục vụ).