Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
03/2014/QĐ-UBND 13/01/2014 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hải sản" khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
02/2014/QĐ-UBND 10/01/2014 Ban hành một số nội dung về quản lý, công sử, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
04/2014/QĐ-UBND 22/01/2014 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25/2014/QĐ-UBND 30/05/2014 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
32/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
33/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
35/2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014 Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực Miền Trung
70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Ban hành quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
65/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang, hạn mức đất và công tác quản lý xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
75/2014/QĐ-UBND 03/11/2014 Banh hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 Về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27/2015/QĐ-TTg 10/07/2015 Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015 Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
1134/QĐ-BXD 08/10/2015 Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
01/2016/QĐ-UBND 08/01/2016 Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/ 2016/QĐ-UBND 24/04/2016 Về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh
47/2016/QĐ-UBND 21/10/2016 V/v bãi bổ "Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh"
3/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2020/QĐ-UBND 20/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
°
 Liên kết website
Thống kê: 1.356.416
Online: 28