Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
03/2013/TT-BXD 02/04/2013 Hướng dẫn Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
02/2013/TT-BXD 08/03/2013 Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
2013/TT-BXD 24/04/2013 Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.
05/2013/TT-BXD 24/04/2013 Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình
12/2013/TT-BXD 31/07/2013 Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình
15/2013/TT-BXD 26/09/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
14/2013/TT-BXD 19/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
04/2014/TT-BXD 22/04/2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
08/2014/TT-BXD 23/05/2014 Hướng dẫn một số nội dung về của Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
06/2014/TTLT-BXD-BNV 14/05/2014 Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
10/2014/TT-BXD 11/07/2014 Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
07/2014/TT-BXD 20/05/2014 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.
16/2014/TT-BXD 23/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Miền Trung
15/2014/TT-BXD 15/09/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
14/2014/TT-BXD 05/09/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng.
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
°
 Liên kết website
Thống kê: 1.356.567
Online: 2