Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
1043/UBND-NL1 09/04/2013 V/v Ủy quyền tham dự phiên toà xét xử phúc thẩm vụ kiện quyết định hành chính
1043/ UBND-NL1 09/04/2013 V/v Ủy quyền tham dự phiên toà xét xử phúc thẩm vụ kiện quyết định hành chính
217/QĐ-UBND 17/01/2013 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã, cây cối, hoa màu và nuôi trồng hải sản" khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
18/2012/QĐ-UBND 08/05/2012 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
39/2012/QĐ-UBND 31/07/2012 Ban hành Quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
39/2012/QĐ-UBND 07/12/2012 Ban hành Quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
26/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
15/2012/QĐ-UBND 12/04/2012 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
19/2012/QĐ-UBND 19/05/2012 Ban hành Quy định tạm thời về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
439/QĐ-BXD 26/04/2013 Quyết định 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012.
22/2013/QĐ-TTg 26/04/2013 Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
120/QĐ-UBND 10/01/2013 Quyết định về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
28/2013/QĐ-UBND 22/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
120/QĐ-UBND 10/01/2013 Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
1389/QĐ-UBND 21/04/2015 Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
°
 Liên kết website
Thống kê: 1.356.512
Online: 44