Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  55/2022/NĐ-CPNghị định Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh23/08/2022
  53/2022/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng15/08/2022
  17/ 2022/QĐ-UBNDBan hành Văn bản quy phạm phát luật Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên bàn tỉnh Hà Tĩnh12/07/2022
  01/2022/TT-BXDTHÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-202530/06/2022
  44/2022NĐ-CPNghị định số 44/2022NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản29/06/2022
  0/2022/QĐ-UBNDBãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh15/04/2022
  03/2022/QĐ-TTgQUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC NHÀ Ở CÔNG VỤ 18/02/2022
  06/2022/QĐ-UBNDBan hành “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh10/02/2022