• Vị trí và Chức năng

    Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực...

°
 Liên kết website
Thống kê: 264.489
Online: 16