Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, giám định công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; quản lý kinh tế xây dựng.

   
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phạm Đức Bằng.
Năm sinh: 10/5/1974.
Điện thoại: 3.856564 - Di động: 0915.039434.
Email: ducbang.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng.
 
Phó Trưởng phòng: Trần Hữu Thắng.
Năm sinh: 20/5/1977.
Điện thoại: 3.856564 
Email: huuthang.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lục.
Năm sinh: 12/07/1962.
Điện thoại: 0912.476316
Email: vanluc.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
 

1. Chức năng

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, giám định công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; quản lý kinh tế xây dựng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo phân cấp (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật).

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành xây dựng đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

c) Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo phân cấp (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật). Riêng phần kiến trúc công trình khi cần có thể lấy ý kiến góp ý của phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị.

2.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công tác quản lý chất lượng, giám định xây dựng, an toàn xây dựng

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, kiểm định an toàn trong thi công xây dựng.

b) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở ban hành hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng, phù hợp với điều kiện cụ thể trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật đối với các công trình do phòng tổ chức thẩm định.

e) Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng và cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

f) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

2.4. Cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

a) Thường trực Hội đồng tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Văn phòng xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2.5. Về công tác quản lý Kinh tế Xây dựng

a) Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp các tập đơn giá xây dựng cơ bản.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Công bố Giá vật liệu xây dựng hàng quý theo quy định.

f) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về các Luật, Nghị định, Thông tư, và các Quyết định liên quan đến Quản lý chi phí đầu tư Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

g)  Xây dựng đơn giá bồi thường về tài sản nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt của nhân dân trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

h) Tham gia thành viên tổ giúp việc Hội đồng định giá tài sản công gắn liền với đất.

i) Hướng dẫn lập các định mức các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

j) Lập và hướng dẫn quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở bao gồm: Xử lý rác thải; Xử lý nước thải; Dịch vụ công ích đô thi; Trồng, chăm sóc duy trì cây xanh đô thị; Chiếu sáng đô thị; Cấp thoát nước,...

k) Lập và công bố chỉ số giá xây dựng công trình hàng quý theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương.

2.6. Nhiệm vụ khác:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

b) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo phân cấp.

c) Thực hiện quản lý tài sản được giao và lưu trữ toàn bộ hồ sơ theo chức năng quản lý của phòng.

d) Phối hợp với Văn phòng xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về quản lý giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 1.657.623
   Online: 53