a) Thanh tra là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở theo ủy quyền của UBND tỉnh Hà Tĩnh. b) Thanh tra chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Chánh Thanh tra: Trần Đình Tuế.
Năm sinh: 10/9/1963.
Điện thoại: 0913.043680
Email: dinhtue.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

 

 

Phó Chánh Thanh tra: Đặng Duy Điền Hải.
Năm sinh: 12/8/1983.
Điện thoại: 3.859190.
Email: dienhai.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sy Xây dựng.

 
   

1. Chức năng

a) Thanh tra là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở theo ủy quyền của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

b) Thanh tra chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Lãnh đạo Sở quyết định:

a) Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Bộ và Thanh tra Tỉnh, trình Giám đốc Sở phê duyệt.

b) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn theo đúng kế hoạch.

c) Quyết định thanh tra theo thẩm quyền hoặc trình Giám đốc Sở quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

d) Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập các đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra thực hiện việc thanh tra theo quy định của pháp luật.

e) Kiến nghị Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng khi có căn cứ cho rằng các quy định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra. Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng.

f) Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh tra tra tỉnh, đồng thời báo cáo Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

2.2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành về hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

2.3. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính

a) Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở.

b) Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật về thanh tra hành chính.

2.5. Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng;

a) Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

b) Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

c) Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d)Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

2.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.

2.7.  Một số nhiệm vụ khác

a) Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng và tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra do các Sở, Ban ngành thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Sở (các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng).

c)  Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi của Sở.

d) Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở.

e) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

+  Chủ trì lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực xây dựng.

 + Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác bồi thường của Nhà nước.

f) Phối hợp với Văn phòng (Bộ phận, Tổ pháp chế) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.657.643
Online: 11