Bản đồ quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

Ngày 04/02/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi lập quy hoạch:

- Hệ thống đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch;

- Các thị trấn thuộc huyện

2. Mục tiêu quy hoạch:

- Xác lập chương trình phát triển hệ thống quản lý nguồn rác thải;

- Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, chôn lấp, tiêu hủy chất thải rắn tại các đô thị, trung tâm cụm xã, thị tứ trên địa bàn tỉnh.

File quyết định và bản vẽ đính kèm theo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.825
Online: 55