Ngày 15/9/2014 Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (QCVN 16: 2014/BXD). Để triển khai quy định này, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Ngày 15/9/2014 Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (QCVN 16: 2014/BXD). Để triển khai quy định này, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung sau:

(Nội dung cụ thể có văn bản kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.526.437
Online: 65