PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa huyện Can Lộc

1

Công ty TNHH Dũng Tiến

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dũng Tiến

- Địa chỉ: Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0989735708;          số fax:

- Giấy phép kinh doanh: Số 28.02.000.400 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 11 tháng 3 năm 2008;

- Giám đốc: Trần Nhân Tiến.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 10 người

- Số cán bộ đảm nhận chức danh : 05 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 02 người; kỹ sư giao thông: 02 người; 01 kỹ sư thuỷ lợi.

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 6.825.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 8.298.000.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi cấp IV đến 5 tỷ đồng.

2

Công ty TNHH Tư Hoàng (Bổ sung năng lực đợt 1)

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư Hoàng

- Địa chỉ: Cầu 19 – Quốc lộ 15A xã Phú Lộc huyện Can Lộc Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0915191444;          số fax:

- Giấy phép kinh doanh: Số 2804000029 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 26 tháng 10 năm 2007;

- Giám đốc: Đậu Hồng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 08 người

- Số cán bộ đảm nhận chức danh : 03 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 01 người; kỹ sư giao thông: 01 người; 01 kỹ sư thuỷ lợi.

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 8.716.861.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 7.621.730.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình giao thông cấp III, cấp IV.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình thủy lợi cấp III, cấp IV.

3

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh VLXD Vĩnh ngọc (Bổ sung năng lực đợt 1)

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh VLXD Vĩnh ngọc.

- Địa chỉ: Xã Vượng Lộc – huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0972558699;          số fax:

- Email:

- Giấy phép kinh doanh: Số 28.03.000112 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp Đăng ký lần 2 ngày  22  tháng  4   năm 2010;

- Giám đốc: Tôn Đông.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 32 người.

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 12 người: Kỹ sư xây dựng: 01; Kỹ sư giao thông : 05; Kỹ sư thủy lợi: 04; Kỹ sư kinh tế tài nguyên nước:01; kỷ sư điện: 01;

Trong đó : Chỉ huy trưởng công trình :01 người

- Cán bộ kỹ thuật:  04 người: Kỹ sư giao thông: 01; Kỹ sư xây dựng: 02; 01 kỷ sư điện

- Công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 16 người

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 15.098.729.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 50.073.150.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình điện.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình điện. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kv.

4

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Trung.

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Trung

- Địa chỉ: Thôn Thượng Gia, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 0915115237;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy phép kinh doanh: số 3002036896 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 11/8/2016

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Nguyên.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 9 người.

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 04 người: Kỹ sư xây dựng: 02; Kỹ sư giao thông : 01; Trung cấp giao thông: 01;

- Công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 5 người

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2016: 4.500.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2016:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình thuỷ lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 5 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được thi công xây dựng công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: được thi công xây dựng công trình thuỷ lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 3 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 327.798
Online: 21