PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa huyện Hương Khê

1

Công ty TNHH TVXD và phát triển NNNT Hoàng Hải Nam

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TVXD và phát triển NNNT Hoàng Hải Nam.

- Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0917.161.968;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy phép kinh doanh: Số 3002026859 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 21 tháng 3 năm 2016

- Giám đốc: Lưu Văn Hải.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, công nhân qua đào tạo: 13 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 07 người: 03 kỹ sư xây dựng; 02 kỷ sư giao thông; 01 kỷ sư thuỷ lợi; 01 kỷ sư trắc đại. Trong đó: 04 có chứng chỉ thiết kế , 07 chứng chỉ giám sát; 01 chứng chỉ khảo sát; 01 chỉ huy trưởng công trình; 02 chứng chỉ đấu thầu xây dựng.

- Cán bộ kỷ thuật: 01 kỷ sư thuỷ lợi.

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.500.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế công trình thuỷ lợi cấp IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế công trình thuỷ lợi cấp IV đến 10 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực tư vấn giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đến 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi cấp IV đến 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỷ thuật. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi cấp IV đến 15 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đến 07 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 07 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thuỷ lợi cấp IV đến 07 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỷ thuật. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình hạ tầng kỷ thuật cấp IV đến 07 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 327.875
Online: 15