PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa huyện Vũ Quang

1

Công ty cổ phần Trường Hải Z74

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trường Hải Z74.

- Địa chỉ: Xóm 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 0988649568;          số fax:     

- Địa chỉ email:     

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001575327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012.

- Giám đốc: Ngô Đức Trường.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 10 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 01 kỷ sư giao thông.

- Cán bộ kỹ thuật: 04 người, 01 kiến trức sư; 01 Trung cấp giao thông; 01 trung cấp thuỷ lợi; 01 trung cấp cơ khí.

- Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo: 5 người

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh  năm 2015: 4.713.201.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 8.693.808.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cấp III, cấp  IV đến 15 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp  IV đến 15 tỷ.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV đến 10 tỷ đồng.

2

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 989

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 989

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0989790264           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001911949 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 27 tháng  4năm 2015.

- Giám đốc: Phan Trọng Quốc.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 10 người

- Cán bộ đảm nhận 04 chức danh : 01 kỹ sư xây dựng, 01 kỹ sư giao thông; 02 kỹ sư thuỷ lợi. Trong đó có 05 chứng chỉ trong đó: 04 chứng chỉ giám sát; 01 chứng chỉ định giá hạng II.

- Cán bộ kỹ thuật: 01 người, trong đó có 01 kỹ sư xây dựng.

- Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo: 5 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 5.578.886.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 5.578.886.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đên 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình giao thông cấp III, cấp IV đên 15 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình thủy lợi cấp IV đên 15 tỷ đồng.

3

Công ty TNHH xây lắp Biển Đông

1. Thông tin chung về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH xây lắp Biển Đông

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0936057450;          số fax:

- Giấy phép kinh doanh: Số 3002028630 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 08 tháng 4 năm 2016;

- Giám đốc: Nguyễn Quang Ánh.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng , trung cấp, công nhân qua đào tạo: 15 người.

- Cán bộ đảm nhận chức danh : 05 Người. Trong đó: 02 kỹ sư giao thông; 02 kỷ sư xây dựng; 01 kỹ sư thuỷ lợi.

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.900.000.000 đồng

- Doanh thu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực tư vấn giám sát thi công XD công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 10 tỷ đồng

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp IV đến 10 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực thi công XD công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV đến 5 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 7 tỷ đồng

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV đến 5 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 327.800
Online: 21