1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn của bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định.

- Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

a. Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

b. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (bản sao);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt (bản sao);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư theo phụ lục I Thông tư số 18/2016/TT-BXD (bản chính);

c. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: Thuyết minh thiết kế; bản vẽ thiết kế (bản chính);

-  Dự toán xây dựng công trình (bản chính);

d. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn:

- Thông tin năng lực của đơn vị khảo sát, đơn vị thiết kế xây dựng công trình (bản sao);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế của đơn vị tư vấn (bản sao có chứng thực);

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III.

- Không quá 20 ngày làm việc đối với các công trình còn lại (trừ công trình cấp I, đặc biệt).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh;

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quy định tại Điều 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

8. Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan;

9. Mẫu tờ trình, báo cáo (đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Tờ trình thẩm định theo phụ số 2;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư theo phụ lục số 1;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình phải thẩm duyệt PCCC theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (bản sao);

- Văn bản quy định về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (bản sao);

- Hồ sơ thiết kế hiện trạng hoặc bản vẽ hoàn công xây dựng công trình đối với công trình sữa chữa, cải tạo (bản sao);

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với nội dung lấy ý kiến.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

 - Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.657.504
Online: 46