UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1030/TB-SXD

 Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 5 năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Sở

       

          

         Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao phụ trách Sở Xây dựng.

          Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đồng chí Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng; Sở Xây dựng thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể trong Lãnh đạo Sở như sau:

          1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở phụ trách Sở

          Điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quy định của UBND tỉnh UBND tỉnh, Bộ Xây dựng giao và quy định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách các công tác:

         - Kế hoạch; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Cải cách hành chính; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo hoạt động của Sở.

         - Quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý chất thải rắn và môi trường; quản lý chi phí đầu tư và kinh tế xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động; phổ biến giáo dục pháp luật; khoa học kỹ thuật công nghệ;

         - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng đối với công trình Hạ tầng kỹ thuật.

         - Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

         - Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

         - Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; theo dõi doanh nghiệp hoạt động xây dựng, Hợp tác xã xây dựng và phối hợp liên hệ các Hội doanh nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp.

         - Chỉ đạo tham mưu xây dựng văn bản quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách.

          - Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng TĐKT, Hội đồng kỷ luật Sở.

         - Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở, Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng; theo dõi các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trên địa bàn tỉnh; tham gia Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh; Ngàn Trươi Cẩm Trang; Dự án cấp nước Vũng Áng; phối hợp liên hệ Hội Xây dựng và các Hội khác.

          2. Đồng chí: Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở

          Thay mặt Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở điều hành hoạt động của Sở khi được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các công tác:

         - Quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và phát triển đô thị; quản lý nhà, công sở và thị trường bất động sản; xây dựng nông thôn mới; tôn giáo; an ninh quốc phòng; quản lý công nghệ thông tin; quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

         - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (trừ dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật).

         - Chỉ đạo tham mưu xây dựng văn bản quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách.

          - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng TĐKT, Hội đồng kỷ luật Sở.

          - Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Phòng Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng; Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng; theo dõi các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trên địa bàn tỉnh, theo dõi công trình trọng điểm Khu Kinh tế; phối hợp liên hệ Hội Kiến trúc sư và các đoàn thể; theo dõi Dự án mỏ sắt Thạch Khê.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở thống nhất, phân công.

           3. Quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, thẩm quyền Quyết định các công việc có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh và Quy chế làm việc của Sở Xây dựng. Trong quá trình chỉ đạo công tác, Tập thể Lãnh đạo Sở thảo luận, phân công điều chỉnh cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Thông báo số 320/TB-SXD ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở. Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để phối hợp công tác./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các huyện, thị xã, Thành phố;

- Đảng ủy Khối;

- Lãnh đạo Sở, CĐ ngành;

- Các phòng của Sở;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT-CVP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Tin đã đăng
   Tin liên quan
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.689
    Online: 27