Thời gian qua công tác CCHC của Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực của ngành quản lý. Ghi nhận kết quả đó, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 01 cán bộ của Sở và tập thể Sở Xây dựng vì đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020. Trong thành tích chung đó có vai trò của CCHC trên lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng. Trong năm 2020, CCHC trên lĩnh vực quy hoạch đạt được một số nội dung quan trọng như sau:

1. Về Cải cách thể chế:

Trên cơ sở các quy định của Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/2/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh. Quy định này đã phân cấp cụ thể cho địa phương và hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng.

2. Về cải cách thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức giải quyết các TTHC về lĩnh vực quy hoạch đã đảm bảo thời gian, chất lượng công việc; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực thi công vụ. Từ đầu năm đến nay, Sở đã và đang giải quyết 60 TTHC liên quan đến quy hoạch, trong đó có một số quy hoạch quan trọng như:

- Thẩm định Quy hoạch vùng các huyện: Thạch Hà; Hương Sơn; Vũ Quang; Can Lộc; Lộc Hà; Cẩm Xuyên.

- Thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội huyện Nghi Xuân.

- Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

- Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

- Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Chung thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

- Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị trung tâm khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh

- Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

- Thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

3. Về cải cách tổ chức, bộ máy:

Thực hiện Chương trình hành động số 920-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19; Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sở đã hoàn thành Đề án Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, theo đó đã giảm được 02 phòng chuyên môn (từ 07 phòng xuống 05 phòng), làm cơ sở để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Xây dựng; Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan Sở Xây dựng.

Hiện nay Sở đã thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND. Theo đó Phòng Quy hoạch – Kiến trúc đã sát nhập với Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị thành phòng Quy hoạch, Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị. Bộ máy của phòng đã được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, thông suốt từ cấp quản lý đến chuyên viên thực hiện. Phòng Quy hoạch hiện có 01 Trường phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên tham mưu về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị.

4. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức luôn được cấp ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2020, 02 công chức làm công tác quy hoạch đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Công tác chuyển đổi vị trí công tác được tiến hành thường xuyên đảm bảo theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Trong năm 2020, có 01 công chức làm công tác quy hoạch đến tuổi nghỉ hưu, 01 công chức được điều chuyển về địa phương theo Quyết định của UBND tỉnh, Sở đã điều động 01 công chức về tham mưu công tác quản lý quy hoạch để đảm bảo vị trí việc làm theo quy định.

5. Về hiện đại nền hành chính:

Sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động chung của Sở. Hiện nay 100% công chức làm công tác tham mưu quản lý quy hoạch đều sử dụng phần mềm hồ sơ công việc và dịch vụ công trong giải quyết công việc. 100% công chức được trang bị máy tính và thực hiện gửi nhận văn bản dưới dạng điện tử.

Các đồ án quy hoạch đều được công khai, tích hợp trên trang wep của Bộ Xây dựng. Hiện nay Sở đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch của tỉnh và đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại văn bản số 5545/UBND-PC1 ngày 19/8/2020. Dự án này sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tra cứu dễ dàng về quy hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Với những kết quả đó, công tác CCHC trên lĩnh vực quy hoạch đã góp phần vào kết quả công tác CCHC của toàn Sở. Là một lĩnh vực đầu ngành nên đã góp phần vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung./.

Lê Danh Trường - Phòng QHHT.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 295.865
    Online: 11