I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá tác động TTHC

- Không.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL

- Chưa có.

3. Về công bố, công khai TTHC

- Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 và Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 và Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.  

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm 2020 là: 2.184 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính): 1.747 hồ sơ; số mới tiếp nhận trực tuyến: 335 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua: 102 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2020 là: 2.032 hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn; số hồ sơ đang giải quyết: 152 hồ sơ.

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Đã cung cấp 23/39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng TTĐT dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, Cổng TTĐT của Sở; đồng thời tích hợp vào một cửa điện tử để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện.

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại trụ sở cơ quan, trên cổng TTĐT. Trong năm 2020, tại cơ quan không có phản ánh, kiến nghị về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Ban hành Kế hoạch số 365/KH-SXD ngày 26/02/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020, trong đó tiếp tục xem xét để thực hiện cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết.

- Ban hành Báo cáo số 2344/SXD-BC ngày 27/8/2020 về báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2020.

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-SXD ngày 04/02/2020 Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

- Ban hành Công văn số 698/SXD-VP ngày 31/3/2020 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI.

- Ban hành Công văn số 809/SXD-VP ngày 10/4/2020 về việc tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện đăng tải video, các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC trên Cổng TTĐT Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân và người dân biết, thực hiện.

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có)

- Đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 và Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19; trong đó thực hiện việc giảm lệ phí thu 50% theo quy định đối với TTHC: Cấp Giấy phép xây dựng và Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; trong thời gian từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Trong năm 2020, Sở Xây dựng đã thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính định kỳ theo kế hoạch đề ra. Qua đợt kiểm tra, các phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; cũng như việc giải quyết các hồ sơ TTHC của Sở đang áp dụng giải quyết cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đảm bảo thời gian, chất lượng.

10. Nội dung khác

- Ban hành các văn bản về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2020 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện.

- Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung khi các văn bản QPPL của Trung ương và của Tỉnh được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có quy định về TTHC.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở nên công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả; việc cập, nhật, xây dựng kịp thời đầy đủ danh mục các QT nội bộ giải quyết TTHC mới được ban hành đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Kiểm soát TTHC trong năm 2020.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC:

+ Hệ thống văn bản QPPL liên quan đến Ngành còn có sự thay đổi, trong lúc đó các văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành chưa kịp thời, nên việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn; việc hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi đến giao dịch còn gặp lúng túng.

+ Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; do tính chất đặc thù của ngành như về thành phần hồ sơ, bản vẽ có kích thước lớn và số lượng nhiều.

+ Công tác tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối KSTTHC, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của Tỉnh liên quan đến công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý để trình UBND tỉnh công bố bổ sung. Thực hiện việc công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính của Sở sau khi được công bố kịp thời, đúng qui định; nhằm tạo điều kiện trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của người dân khi đến giao dịch.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng tại UBND cấp huyện.

- Kiểm tra, rà soát lại các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Bộ Xây dựng, các ban ngành ban hành đang áp dụng tại địa phương để kiến nghị công bố lại những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực tế nhất như: ít thành phần hồ sơ, dễ ứng dụng nhất trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện việc rà soát các quy định, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ đối với các văn bản QPPL do Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính để phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, tránh chồng chéo trong việc tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT                                                                                    

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác KS TTHC; tổ chức tập huấn về nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối KS TTHC, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung mục Thống kê - báo cáo các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo mốc thời gian cụ thể, hàng tháng, quý..., trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý và báo cáo cho cấp trên.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo Tin học - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ xem xét việc tích hợp các tài khoản của CBCC trong các cơ quan, đơn vị đang ứng dụng thực hiện trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 467.222
    Online: 49