Thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 -2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, hành vi đối với người chăn nuôi, cơ sở giết mổ và doanh nghiệp trong việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giảm số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy và giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh hoang mang trong xã hội, nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
2. Để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh.
3. Tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Luật Thú y năm 2015; Luật Chăn nuôi năm 2018; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 – 2025”.
2. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ tái phát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (vận chuyển, buôn bán lợn, người chăn nuôi, cán bộ làm công tác thú y).
3. Tuyên truyền về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi... do hoạt động buôn bán, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm lợn đã bị nhiễm dịch bệnh gây ra.
2
4. Thông tin, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.
5. Thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; cách xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các biện pháp về quản lý tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn của các cơ sở giết mổ khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh.
6. Thông tin việc nghiên cứu tạo giống vi rút, vắc xin, các kít chẩn đoán, chế phẩm sinh học để xét nghiệm và trị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến, gắn định vị địa lý, thiết bị nhận dạng động vật, phương tiện vận chuyển lợn giống để quản lý nhằm hạn chế việc dừng, đỗ phương tiện trong quá trình vận chuyển lợn; kinh nghiệm của các địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
7. Thông tin phê phán, lên án các hành vi vận chuyển, buôn bán, nhập lậu lợn, sản phẩm lợn trái phép.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của các huyện, thành phố, thị xã: Trên sóng phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, hệ thống bản tin, trang hoặc cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức của địa phương (nếu có).
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của xã, phường, thị trấn.
2. Tuyên truyền thông qua các hoạt động tại cộng đồng
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi thông qua các hình thức như: Phát thanh, thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã); thông tin trên các bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở…
3
3. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các đơn vị triển khai bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi. Trong năm 2021, tập trung hướng dẫn tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn nội dung tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền hằng năm về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì biên soạn nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo diễn biến dịch bệnh; nội dung thông tin, tuyên truyền về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi... do hoạt động buôn bán, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm lợn đã bị nhiễm dịch bệnh gây ra… để cung cấp cho các cơ quan truyền thông.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong hoạt động
4
tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư…
3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Chỉ đạo Ban biên tập các Cổng TTĐT đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên Cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên kênh truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền bằng trực quan như treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị...
- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng các chương trình, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông về công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 467.132
    Online: 33