Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 487/HVCBQL-QLĐT ngày 18/12/2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng về việc xây dựng kế hoạch tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức có tên trên căn cứ các nội dung, chương trình tập huấn (theo văn bản số 487 kèm theo) xây dựng kế hoạch và đăng ký tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 gửi Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng để tổng hợp, Sở Xây dựng để theo dõi.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 467.127
    Online: 31